Cách tải về và cài đặt PmWiki

Tại đây có một số hướng nhanh về cách tải về và cài đặt PmWiki phiên bản 2.0. (Có hướng dẫn riêng về Nâng cấp.) Hãy xem trang Cần thiết về phần mềm cần thiết để chạy PmWiki. Xin vui lòng sửa đổi trang này nếu bạn có ý kiến mới hoặc kinh nghiệm về cách tải về hay cài đặt. Nếu bạn gặp khó khăn tải về hay cài đặt, hãy gởi thư cho Hộp thư chung?. Nếu bạn gặp lỗi, hãy thông báo bằng cách dùng Hệ thống theo dõi vấn đề PmWiki (PmWiki Issue Tracking System).

Để tải về và cài đặt PmWiki phiên bản 2.0, bạn hãy làm theo những bước sau:

1. Tải phiên bản PmWiki mới nhất xuống http://www.pmwiki.org/pub/pmwiki/ , hoặc lấy kho zip hoặc quả bóng ta tgz một cách trực tiếp (xin kiểm tra xem "Bản ghi Thay đổi" thông báo tính năng và cách sửa lỗi nào).

2. Giải nén kho (tar xvzf pmwiki-x.y.z). Hành động này sẽ tạo một thư mục pmwiki-x.y.z chứa phần mềm PmWiki, gồm những tập tin sau:

  COPYING      Quyền Công Chung Gnu (GPL)
  local/       Một thư mục cho tập lệnh cấu hình _địa phương_
  pmwiki.php     Tập lệnh PmWiki chính
  pub/        Thư mục các tập tin _công_ bố
   css/       Thư mục các tập tin .css chung
   skins/      Thư mục các mẫu bố trí (sắc thái)
  sample-config.php Một tập tin _cấu hình mẫu_
  scripts/      Một số _tập lệnh_ mở rộng chức năng có thể của PmWiki
  wikilib.d/     Thư mục chứa một số tập tin PmWiki mặc định (thư viên wiki)
  cookbook/     Thư mục cho hướng dẫn được lấy từ Sách cẩm nang.

3. Cần phải để thư mục pmwiki-x.y.z vào một vị trí do trình phục vụ Mạng của bạn có thể truy cập (v.d. trong một thư mục public_html loại nào). Có thể sửa đổi tập tin hay thư mục bằng một trong nhiều cách -- FTP hay lệnh mv hay cp Unix thường hoạt động.

Ghi chú: rất có thể là một ý kiến tốt để thay đổi tên thư mục "pmwiki-x.y.z" thành "pmwiki" đơn giản.

4. Hãy mở một trình duyệt tới tập lệnh pmwiki.php trên máy phục vụ (tức là không phải trình phục vụ trên máy địa phương của bạn, vì không phải trình nào có thể được truy cập dùng một địa chỉ Mạng file://...). Sau đó, PmWiki sẽ phân tích cấu hình hệ thống bạn, và cung cấp hướng dẫn (nếu cần thiết) về việc tạo thư mục wiki.d/ sẽ chứa mọi trang được tạo cho nơi Mạng bạn. Thường có hai cách làm như thế.

4a. Có thể tự tạo thư mục wiki.d/, rồi cho nó quyền ghi đầy đủ (tức là "chmod 777 wiki.d")
4b. Trong một số hệ thống, bạn có thể cho phép PmWiki tạo thư mục wiki.d/ bằng cách thay đổi tạm thời những quyền truy cập thư mục chứa tập tin pmwiki.php thành 2777. Với Unix, thường làm như thế bằng cách chuyển đổi sang thư mục chứa pmwiki.php rồi thực hiện lệnh:
chmod 2777 .
(hãy chú ý là có một dấu chấm ở cuối lệnh). Lệnh chmod cũng hoạt động trong nhiều chương trình FTP. Tạo thư mục wiki.d/ bằng cách này sẽ:
 1. lập thư mục ấy cho phép ghi, thì trình phục vụ Mạng có tạo được thư mục dữ liệu cần thiết cho các tập tin wiki,
 2. bảo quản tính trạng nhóm sở hữu thư mục ấy, thì tài khoản cài đặt có thể thao tác những tập tin được tạo trong thư mục ấy, và
 3. làm cho khó hơn nếu tài khoản khác trong cùng trình phục vụ truy cập những tập tin trong thư mục wiki.d/.

5. Sau khi lập quyền truy cập thư mục, bạn hãy cố mở trình duyệt lại tới tập lệnh pmwiki.php. Nếu thành công thì thư mục wiki.d đã được tạo thành, và bạn sẽ thấy trang chính mặc định.

 • Nếu bạn sử dụng phương pháp (4b) thì hãy lập lại quyền truy cập bằng cách thực hiện lệnh "chmod 755 ." trong thư mục chứa tập tin pmwiki.php.

6. Hãy đọc trang Công việc thiết lập ban đầu để tìm thêm những việc mà bạn có lẽ muốn thao tác để bắt đầu tùy chỉnh bản cài đặt PmWiki của mình. Hơn nữa, bạn có lẽ sẽ muốn tham khảo Chú thích phát hành để có thêm thông tin.

Chú thích

 • Nếu bạn sử dụng lệnh Unix tar để giải nén kho, như trong bước thứ hai ở trên, hãy kiểm lại cho chắc rằng bạn đã tạo những tập tin ấy cũng với quyền truy cập cho trình phục vụ Mạng. Thường bạn có thể đảm bảo trường hợp ấy bằng cách gõ umask 002 vào dòng lệnh, trước khi giải nén kho ta.

<< | Mục lục tài liệu | >>

Ghi chú: chưa thử ra phương pháp này.