Tecles d'accés

lectores (intermedi)

Les tecles d'accés (vegeu també Wikipedia:access keys) són dreceres de teclat que permeten dur a terme tasques que d'altra manera requeririen l'ús d'un ratolí. Són part del codi que pot existir a qualsevol pàgina web. Amb PmWiki es poden usar fàcilment, i és possible configurar l'assignació de tecles per tal d'acomodar-la a diferents idiomes i preferències.

L'ús en diferents sistemes operatius i navegadors

Les tecles d'accés requereixen que manteniu premudes dos o més tecles.

 • En Windows amb Internet Explorer, premeu ALT + la tecla d'accés.
 • Amb Firefox, premeu Majúscules + ALT + la tecla d'accés.
 • En Macintosh amb Firefox, Omniweb, Internet Explorer, premeu Ctrl + la tecla d'accés.
  • Amb Safari (Versió >=4.0.2), premeu Ctrl + Opció + la tecla d'accés.
 • Amb Opera, premeu Majúscules + Esc per a entrar (o eixir) del mode tecla d'accés.
 • Amb Konqueror, premeu Ctrl per entrar (o eixir) del mode tecla d'accés.
 • Amb Chrome/Chromium, premeu Majúscules + ALT + la tecla d'accés.

Existeixen excepcions per a navegadors concrets, i per a versions específiques. Per exemple,

 • L'Internet Explorer requereix que al final de la seqüència es premi la tecla de Retorn des de la versió 5 en endavant sota Windows, però no sota Macintosh (on no estaven suportades les tecles d'accés fins després de la versió 4.5).
 • Les versions de Firefox iguals o inferiors a 1.5 només usen ALT, mentre que Firefox 2.0 usa Majúscules + ALT.

Nota: en cas d'haver conflicte entre les dreceres de teclat assignades pels navegadors i les tecles d'accés que assigna el codi de les pàgines web, molts navegadors, incloent-hi Mozilla, Netscape i Internet Explorer, permeten que les tecles d'accés sobreescriguin les del navegador i requereixen d'una seqüència diferent per a continuar usant les assignacions sobreescrites del navegador (habitualment, prement i soltant la tecla Alt, en lloc de mantenir-la premuda).

Assignacions de les tecles d'accés en aquesta intal·lació de PmWiki

Aquesta és una llista de les tecles d'accés definides actualment per a les accions de fabrica. Recordeu que les lletres que es mostres abaix s'han d'usar juntament amb la combinació llistada a dalt (depenent del sistema operatiu i el navegador). Fixeu-vos que algunes accions no tenen una tecla d'accés assignada per defecte.

Nom de la teclaValor de la teclaAcció
ak_view View
ak_editeEdit
ak_historyhHistory
ak_attach Attach
ak_print Print
ak_backlinks Backlinks
ak_logout Logout
ak_recentchangescRecent Changes
ak_savesSave o Publish una pàgina
ak_saveedituSave and edit
ak_savedraftdSave draft
ak_previewpPreview
ak_textedit,Salta a l'àrea d'edició del text
ak_em Emphasized
ak_strong Strong

Nota: Si el 'Valor de la tecla' és idèntic al 'Nom de la tecla' aleshores la tecla d'accés no està definida.

Quan es poden usar aquestes tecles d'accés

 • Les tecles ak_view, ak_edit, ak_history, ak_attach, ak_print, ak_backlinks, ak_logout i ak_recentchanges, es poden usar sempre.
 • Les tecles keys ak_save, ak_saveedit, ak_savedraft, ak_preview, ak_textedit només es poden usar quan s'està editant una pàgina.

La següent taula explica quin botó s'activa amb quina tecla d'accés. Fixeu-vos que el botó de Cancel no té tecla d'accés.

Mode d'edicióMode d'edició d'esborranys?Tecla d'accés usada
SavePublishak_save
 Save draftak_savedraft
Save and editSave draft and editak_saveedit
PreviewPreviewak_preview
 • Les tecles d'accés ak_em i ak_strong només funcionen en mode d'edició i si els botons gràfics de la pàgina d'edició estan habilitats al fitxer local/config.php.

administradores (intermedi)

Personalitzant les tecles d'accés

PmWiki usa el mateix mètode de "traducció" tant per a les tecles d'accés com per a la internacionalització?. Açò fa que els administradors/es, les aparences, els traductors i les traductores, i les lectores puguin influenciar el mode en que tecles específiques es tradueixen en accions.

Vegeu SitePreferences? i Site.Preferences per a més informació i una plantilla.

Noteu que algunes aparences (p.ex., Lean) no usen el mecanisme de traducció. En aquest cas hom ha d'editar la plantilla de l'aparença per a canviar les tecles d'accés.

Per convenció, les frases de traducció per a totes les tecles d'accés comencen amb el caràcter "ak_", de manera que la variable de pàgina "$[ak_edit]" es substitueix amb la tecla d'accés per editar tal i com està definida per les preferències, l'idioma, l'aparença o la configuració per defecte del lloc.

Implementació de les tecles d'accés

Les tecles d'accés estan implementades en HTML com a paràmetres opcionals que es poden afegir als enllaços i moltes altres etiquetes.

Exemple: <a href="http://exemple.com" accesskey="x">Exemple</a> crearia un enllaç a exemple.com al qual es podria accedir fent clic sobre la paraula enllaçada "Exemple" o usant la seqüència 'Tecla d'accés' + 'x'. Podríem crear en codi PmWiki aquest mateix enllaç amb %accesskey="x"%[[http://exemple.com|Exemple]]%%, resultant: Exemple. Proveu-ho i vegeu si funciona. Fixeu-vos que aquesta 'Tecla d'accés' + 'x' només funcionarà ací, perquè al cap i a la fi només és una drecera per accedir a un enllaç puntual que només existeix en aquesta pàgina.

La llista de tecles d'accés per defecte de PmWiki generalment funciona a tot el lloc perquè s'han creat enllaços a les aparences i a les pàgines d'edició, incorporant els paràmetres de les tecles d'accés mitjançant les frases de traducció de les tecles d'accés. Aquests enllaços es poden veure a Site.PageActions. Aqueixa pàgina conté els enllaços que l'aparença per defecte de PmWiki, i moltes altres, usen per a generar els enllaços "View" "Edit" i "History" que apareixen a tantes pàgines (que no són d'edició). Cadascun dels enllaços d'eixa pàgina també tenen una declaració %accesskey=$[ak_xxx]% al davant, que n'habilita una tecla d'accés específica.

Com puc canviar les dreceres de teclat per a editar i desar una pàgina?

Vegeu Personalització de les tecles d'accés.Traducció de PmWiki.AccessKeys - Pàgina original a PmWikiCa.AccessKeys - Backlinks