Grup wiki

autores (bàsic)

Les pàgines d'un PmWiki estan organitzades en grups relacionats de pàgines. Aquesta funcionalitat permet a les autores crear autònomament els seus propis "espais wiki" de continguts especialitzats, sense haver d'esdevenir membre, o dependre, de l'administració. Per més informació feu una ullada al missatge de Pm a la llista de correu pmwiki-users.

Per defecte, els enllaços es fan entre pàgines del mateix grup; per a crear un enllaç a una pàgina d'un altre grup, s'ha d'afegir el nom de l'altre grup i un punt o una barra. Per exemple, un enllaç a Main/WikiSandbox es podria escriure de les següents formes:

* [[Main.WikiSandbox]]
* [[Main/WikiSandbox]]
* [[(Main.Wiki)Sandbox]]
* [[Main.WikiSandbox | text de l'enllaç]]
* [[Main.WikiSandbox | +]]

Per a enllaçar amb la pàgina d'inici per defecte d'un grup, es pot ometre el nom de la pàgina, de la següent manera:

* [[Main.]]
* [[Main/]]

Creació de grups

Crear un grup nou és tan fàcil com crear pàgines noves; només cal editar una pàgina i incloure-hi un enllaç(os) a la pàgina d'inici del nou grup (o qualsevol altra pàgina) aleshores feu clic al '?' per a editar la pàgina. És necessari que els noms de grup comencin amb una lletra (però l'administració pot canviar açò afegint

$GroupPattern = '[[:upper:]\\d][\\w]*(?:-\\w+)*';

al fitxer config.php).

Per exemple, per a fer la pàgina incial per defecte del grup Foo, creeu un enllaç a [[Foo/]] (o [[Foo.]]). Per a fer una pàgina que s'anomeni Bar al grup Foo, creeu un enllaç a [[Foo/Bar]] i seguiu l'enllaç per editar-la.

Els grups a un PmWiki estàndard

 • Main: El grup per defecte. En molts grups conté la majoria dels continguts contribuït per les autores. Main.Inici i Main.WikiSandbox venen pre-instal·lades.
 • PmWiki: Un grup protegit a l'edició que conté la documentació de PmWiki i les pàgines d'ajuda.
 • Site: Conté algunes pàgines de configuració i utilitats per al PmWiki, incloent-hi
  SideBar, Search, Preferences, Templates, i AllRecentChanges.
 • SiteAdmin: Conté algunes pàgines d'aministració i configuració protegides amb contrasenya, incloent-hi
  ApprovedUrls, i Blocklist
 • Per a llistar tots els grups d'un lloc, proveu de fer una cerca de "fmt=group".
 • Per a llistar totes les pàgines d'un grup, proveu de fer una cerca del "NomDelGrup/".

Pàgines especials d'un grup

Per defecte, la pàgina de RecentChanges? de cada grup mostra només les pàgines que han canviat dintre d'aqueix grup; la pàgina de AllRecentChanges mostra totes les pàgines que han canviat de tots els grups.

Cada grup també pot tenir unes pàgines per a la Capçalera del grup o el Peu de pàgina del grup que contenen text que s'afegirà automàticament a cada pàgina del grup. Un grup també pot tenir una pàgina amb els Atributs del grup que hi defineix els atributs (contrasenyes de lectura i escriptura) compartits per totes les pàgines del grup.

Cada pàgina també pot tenir la seua pròpia contrasenya de lectura/edició que anul·la la contrasenya de grup (feu una ullada a Contrasenyes).

Per últim, l'administració? pot establir personalitzacions locals? en base als grups --feu una ullada a GroupCustomizations?.

La pàgina per defecte d'un grup

La "pàgina d'inici" per defecte d'un grup té el nom:

 1. igual que el grup (Foo/Foo)
 2. Inici (Foo/Inici)
 3. un nom assignat directament per l'administració a la variable {$DefaultName} del fitxer config.php.

Fixeu-vos que, en aquest lloc, el valor de {$DefaultName} és HomePage i, per tant, la pàgina d'inici per defecte seria Foo/HomePage.

Podeu canviar l'ordre en que es "cerca" el nom d'una pàgina establint la variable $PagePathFmt al fitxer config.php, p.ex.

$PagePathFmt = array('$Group.$1', '$1.$DefaultName', '$1.$1', '$DefaultGroup.$1', 'Profiles.$1');

on "$1" és el nom de la pàgina introduïda.

Com es fa notar més a dalt, quan s'enllaça amb la pàgina per defecte, les autores hi poden ometre el nom de la pàgina i només introduïr el nom del grup seguit d'una barra obliqua ([[Foo/]]).

Fixeu-vos que la barra obliqua assegura que l'enllaç apunta inequívocament al grup identificat. Si s'omet la barra, es podria interpretar que l'enllç apunta a una pàgina existent (o nova) del grup actual (això passarà si el grup, o la seua pàgina d'inici per defecte, no existeixen).

Subgrups? Subpàgines?

No, PmWiki no té subpàgines. Podeu trobar les raons descrites per Pm per no tenir subgrups a PmWiki:Hierarchical Groups, però en resum la raó principal és el fet de no tenir una bona sintàxi d'enllaç. Si creeu un enllaç o nom de pàgina del tipus [[A.B.C]] PmWiki no veu "B.C" com a part del grup "A", sinó que veu "C" com a part del grup "AB", que seria un grup separat d'"A". Per trobar receptes que poden ser d'ajuda en aquest tema, les administradores poden fer una ullada a Cookbook:Subgroup Markup i Cookbook:Include With Edit.

Restringint la creació de grups nous

Podeu establir la variable $GroupPattern per que només accepti els noms de grup que voleu. Per exemple, per limitar les pàgines als grups "PmWiki", "Main", "Profiles" i "Example", afegius açò al fitxer local/config.php:

$GroupPattern = '(?:Site|SiteAdmin|PmWiki|Main|Profiles|Example)';

Amb aquesta configuració, només es consideraran vàlids els grups llistats. Podeu afegir més grups a la llista afegint-hi altres noms de grup separats per barres verticals (|).

Podeu cercar altres solucions a Cookbook:Limit Wiki Groups i Cookbook:New Group Warning.

Com em puc desfer de la paraula 'Main' que sempre apareix a les adreces de les pàgines d'aquest grup?

Feu una ullada a Cookbook:Get Rid Of Main.

Com puc limitar la creació de grups nous?

Feu una ullada a Cookbook:Limit Wiki Groups.

Perquè els enllaços [[Sta. Eulària i St. Jaume]] no funcionen? (No es mostra res.)

Perquè aquests noms contenen punts, i això destrueix l'estructura de fitxers de PmWiki, que desa les pàgines com a Grup.NomDeLaPagina. La presència d'aquests punts pertorba el format. Els enllaços només poden contenir paraules. Si necessiteu un enllaç així, la pàgina s'haurà d'anomenar StaEulariaIStJaume aleshores podeu usar la directiva (:title:) per a que el nom de la pàgina es mostri amb punts (:title Sta. Eulària i St. Jaume:).

Com puc esborrar un grup wiki?

Normalment no es pot, puix requereix accés al servidor per part d'una administradora per tal d'esborrar el fitxer que manté la pàgina de RecentChanges? del grup. Però hi ha un mètode de fer possible l'esborrat de les pàgines de RecentChanges? des de dintre del wiki, si l'administració habilita el codi que podeu trobar a Cookbook:RecentChanges Deletion.

Com puc esborrar la pàgina Grup.RecentChanges d'un grup?

Normalment no es pot, puix requereix accés al servidor per part d'una administradora per tal d'esborrar aquest fitxer. Però hi ha un mètode de fer possible l'esborrat de les pàgines de RecentChanges? des de dintre del wiki, si l'administració habilita el codi que podeu trobar a Cookbook:RecentChanges Deletion.Traducció de PmWiki.WikiGroup - Pàgina original a PmWikiCa.WikiGroup - Backlinks